Login

เกี่ยวกับภาควิชา > โครงสร้างการบริหารงาน/โครงสร้างอัตรากำลัง (ปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) สายการบังคับบัญชา

โครงสร้างการบริหารงาน/โครงสร้างอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหารงาน/โครงสร้างอัตรากำลัง (ปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)

สายการบังคับบัญชา

ขึ้นตรงต่อรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลในการกำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โครงการจัดตั้ง)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

คณะกรรมการทีมนำบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : SLT AE

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร

คณะกรรมการการศึกษาระดับหลังปริญญาตรี

 อ.นพ.ปริวัฒน์  ภู่เงิน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.ชั้นสูงสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 รศ.นพ.วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี

อ.นพ.กรกฎ อภิรัตน์วรากุล

คณะกรรมการการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

คณะกรรมการการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 อ.นพ.วัชระ  รัตนสีหา

คณะกรรมการการฝ่ายบริการ

 อ.นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง

 อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

คณะกรรมการการฝ่ายวิจัย

 อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน

ฝ่ายธุรการ

นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์

โครงสร้างอัตรากำลัง

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คณาจารย์ / อาจารย์แพทย์ / แพทย์

 • คณาจารย์ 
 • รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
 • ผศ.นพ.ดนุ  เกษรศิริ
 • อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน
 • อ.นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน
 • อาจารย์แพทย์
 • นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน
 • นพ.กรกฏ อภิรัตน์วรากุล
 • พญ.กมลวรรณ  เอี้ยงฮง
 • พญ.มธุรส บูรณศักดา
 • นพ.วัชระ รัตนสีหา
 • แพทย์ประจำคณะ   
 • นพ.สิวิชญ์ ฉันทะวัฒนรักษ์
 • พญ.แพรวา  ธาตุเพชร
 • พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ
 • พญ.มัณฑนา ถวิลไพร
 • แพทย์ใช้ทุน /แพทย์ประจำบ้าน
 • ชั้นปีที่ ๑  : ๗  ตำแหน่ง
 • ชั้นปีที่ ๒  : ๗  ตำแหน่ง
 • ชั้นปีที่ ๓ :  ๗  ตำแหน่ง

สายสนับสนุน

 • หัวหน้างานธุรการ
 • นางศิวาพร  ขวัญเสน่ห์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • พนักงานธุรการ
 • นางธัญพร  สิมเสน
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • นางสาววิไลพร  แกมจินดา
   
By :   MR.Administrator 1