คณาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา
 

รูปภาพ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุลภาษาอังกฤษ E-Mail
ผศ. อนุชา พัวไพโรจน์ ANUCHA PUAPAIROJ aupua@kku.ac.th
รศ. ชวลิต ไพโรจน์กุล CHAWALIT PAIROJKUL chawalit-pjk2011@hotmail.com
ศ. บรรจบ ศรีภา BANCHOB SRIPA banchob@kku.ac.th