ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อภิวันท์ มนิมนากร 
 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง 
 แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ที่ได้รับประกาศเกียรติโครงการเพิ่มมูลค่าหอยหอยเป๋าฮื้อในรูปแบบสุขภาพ
 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ภักดีโชติ
 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติ รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น

>> ข่าวเก่า <<