ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร” ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการวิจัยรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ นักวิจัยระดับเพชร

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562   โดยมี ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และการกล่าวอวยพรปีใหม่จาก รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และรศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร แด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา ณ บริเวณลานลานภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานให้ภาควิชาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา มอบโบนัสอบแทนเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมกันฉลากของขวัญ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์ ที่ได้รับรางวัล Travel grant award

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์  ที่ได้รับรางวัล Travel grant award   ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tetrahydrocucumin alleviates kidney injury through inhibiting intra-renal renin-angiotensin system activation in high fat diet-fed mice การประชุม The 7th International Conference on Natural Products (Natpro7) ณ เมือง Gyeongju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น, ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ และ ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal” ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง อาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ (Abalone derived food supplement for the elderly) ในวันที่ 3-15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาฯ มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยาที่ผ่านมา

ข่าวสาร

เลี้ยงส่ง ผศ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวท่าชนะ เพื่อเลี้ยงส่งพบปะพูดคุยและร่วมกันอวยพรแด่ ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย ที่ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันทื่ 30 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี 

ข่าวสาร

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

ภาควิชาสรีรวิทยาขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันทร์อ่อนและนางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชรนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ณ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5656-5658 จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,400 บาท และเงินตอบแทนผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามที่ ก.บ.ม. กำหนด เดือนละ 10,000 บาท (จ่ายให้ไม่เกิน 3 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปก่อนครบกำหนด 3 ปี ให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งนั้น) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ่านรายละเอียดการรับสมัครฯ เพิ่มเติมที่นี่