ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562   โดยมี ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และการกล่าวอวยพรปีใหม่จาก รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และรศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร แด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา ณ บริเวณลานลานภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานให้ภาควิชาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา มอบโบนัสอบแทนเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมกันฉลากของขวัญ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์ ที่ได้รับรางวัล Travel grant award

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์  ที่ได้รับรางวัล Travel grant award   ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tetrahydrocucumin alleviates kidney injury through inhibiting intra-renal renin-angiotensin system activation in high fat diet-fed mice การประชุม The 7th International Conference on Natural Products (Natpro7) ณ เมือง Gyeongju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น, ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ และ ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal” ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง อาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ (Abalone derived food supplement for the elderly) ในวันที่ 3-15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาฯ มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยาที่ผ่านมา

ข่าวสาร

เลี้ยงส่ง ผศ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวท่าชนะ เพื่อเลี้ยงส่งพบปะพูดคุยและร่วมกันอวยพรแด่ ผศ.ดร.พญ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย ที่ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันทื่ 30 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 1 ปี 

ข่าวสาร

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

ภาควิชาสรีรวิทยาขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันทร์อ่อนและนางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชรนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ณ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5656-5658 จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,400 บาท และเงินตอบแทนผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามที่ ก.บ.ม. กำหนด เดือนละ 10,000 บาท (จ่ายให้ไม่เกิน 3 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปก่อนครบกำหนด 3 ปี ให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งนั้น) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ่านรายละเอียดการรับสมัครฯ เพิ่มเติมที่นี่

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″

ด้วยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญวิทยากร จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ท่าน คือ  Prof. Choon Hee Chung และ Prof. Eun Young Lee ซึ่งมาภายใต้โครงการ Visiting Professor ประจำปี 2561 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้  Prof. Choon Hee Chung  บรรยายในหัวข้อ “Inflammation and Oxidative stress in Diabetic Kidney Disease”  Prof. Eun Young Lee   บรรยายในหัวข้อ “The role of MYH9 in diabetic kidney disease”   โดยจะมีการบรรยาย  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว