ข่าวสาร

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

ภาควิชาสรีรวิทยาขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวประภัสสร โพธิ์ตึ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันทร์อ่อนและนางสาวจุฑามาศ วันเพ็ชรนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ณ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5656-5658 จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,400 บาท และเงินตอบแทนผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามที่ ก.บ.ม. กำหนด เดือนละ 10,000 บาท (จ่ายให้ไม่เกิน 3 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปก่อนครบกำหนด 3 ปี ให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งนั้น) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ่านรายละเอียดการรับสมัครฯ เพิ่มเติมที่นี่

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″

ด้วยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญวิทยากร จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ท่าน คือ  Prof. Choon Hee Chung และ Prof. Eun Young Lee ซึ่งมาภายใต้โครงการ Visiting Professor ประจำปี 2561 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้  Prof. Choon Hee Chung  บรรยายในหัวข้อ “Inflammation and Oxidative stress in Diabetic Kidney Disease”  Prof. Eun Young Lee   บรรยายในหัวข้อ “The role of MYH9 in diabetic kidney disease”   โดยจะมีการบรรยาย  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน” ประจำปี 2560

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้ง 11 คน จากสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ได้รับรางวัล “เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาวิชาสีรรวิทยาทางการแพทย์ นายสมโภชน์ ชุมจิตร นางสาวโสภิดา  ภู่ทอง นายคณปพน วุฒิอัมพร ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์ นางสาวสุพรรณิการ์  ขาววิเศษ นางสาววรินทร์ โอนอ่อน นางสาวสินธุพร  มหารัญ นางสาววราภรณ์ มหาทรัพย์ นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

ข่าวสาร

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation

ขอแสดงความยืนดีกับนางสาวโสภิดา ภู่ทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานเรื่อง: ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C1236T และ C3435T) ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวสาร

MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000,000 บาท  จาก คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณยุพิน  ธีระโกเมน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในงานประชุม หารือแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ ฯ  ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ถนน บางนา-ตราด  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร การสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร  […]

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 มกราคม 2561 สมัครทางออนไลน์  http://gs.kku.ac.th   รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวสาร

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming”

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming” โดย Assoc. Prof. Dr. Silvia Arribas จาก Department of Physiology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain