ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์ ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ และ อ.ดร.วิภาวี ทูคำมี อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา รวมถึงคณะผู้วิจัยทุกท่านในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562