ข่าวสาร

MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000,000 บาท  จาก คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณยุพิน  ธีระโกเมน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในงานประชุม หารือแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ ฯ  ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ถนน บางนา-ตราด  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการในครั้งนี้  เป็นการดำเนินการให้สอดรับกับพันธกิจในการพัฒนาและบูรณาการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอาหารสุขภาพ  ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนใช้ประการรักษาแบบปัจจุบัน บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบ่มเพาะสร้างนักวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของนักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี ที่นำมาพัฒนาอาหารสุขภาพ  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน  จึงจัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  เพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบงานวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและมีความคล่องตัว  พัฒนางานวิจัยด้าน Neurogastronomy  เพื่อพัฒนาการปรับเปลี่ยนความอยากอาหาร (appetite) โดยปรับการทำงานของสมอง    พร้อมกับยกระดับความสามารถของบุคลากรและบัณฑิตที่สังกัดศูนย์วิจัยฯ ให้สามารถทำงานได้ตามเป้าประสงค์ขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม    ซึ่งจะมีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านองค์ความรู้และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพ  พร้อมกับสร้างเครือข่ายการพัฒนาอาหารสุขภาพไปพร้อมกัน

จากการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการที่ผ่านมา พบว่างบประมาณการดำเนินการในแต่ละปีมีความจำกัด ไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดให้สร้างและเผยแพร่ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   ความจำกัดด้านเครื่องมือวิจัยที่รองรับการใช้งานได้ไม่เพียงพอต่อบุคลากร   รวมทั้งด้านทุนวิจัย และจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วยงานวิจัย  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และค่าใช้จ่ายในการจัดทำตำรา/หนังสือ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในการการจัดทำเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงในการตีพิมพ์   แม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุน แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ   และที่สำคัญการใช้เครื่องมือในการวิจัยของส่วนกลางขาดความคล่องตัวจากปริมาณผู้เข้าใช้จำนวนมากที่ทำให้นักวิจัยต้องรอคิวนานส่งผลให้ล่าช้าในการผลิตงาน  และงานวิจัยบางเรื่อง ยังไม่มีการดำเนินการในประเทศไทย  จึงต้องจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมและตอบสนองต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพ

การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท จาก ประธาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้  ได้รับความสำเร็จในความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมี ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาส  CEO Food innopolis สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ช่วยสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการบ่มเพาะ แและสร้างนักวิจัยที่มีศักยภาพ  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป