ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้ง 11 คน จากสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ได้รับรางวัล “เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้

สาขาวิชาสีรรวิทยาทางการแพทย์

นายสมโภชน์ ชุมจิตร

นางสาวโสภิดา  ภู่ทอง

นายคณปพน วุฒิอัมพร

ประสาทวิทยาศาสตร์

ประสาทวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน

สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์

นางสาวสุพรรณิการ์  ขาววิเศษ

นางสาววรินทร์ โอนอ่อน

นางสาวสินธุพร  มหารัญ

นางสาววราภรณ์ มหาทรัพย์

นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช