ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″

ด้วยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญวิทยากร จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ท่าน คือ  Prof. Choon Hee Chung และ Prof. Eun Young Lee ซึ่งมาภายใต้โครงการ Visiting Professor ประจำปี 2561 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

 Prof. Choon Hee Chung  บรรยายในหัวข้อ “Inflammation and Oxidative stress in Diabetic Kidney Disease”

 Prof. Eun Young Lee   บรรยายในหัวข้อ “The role of MYHin diabetic kidney disease”  

โดยจะมีการบรรยาย  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว