ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5656-5658 จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,400 บาท และเงินตอบแทนผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามที่ ก.บ.ม. กำหนด เดือนละ 10,000 บาท (จ่ายให้ไม่เกิน 3 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปก่อนครบกำหนด 3 ปี ให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งนั้น) สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ่านรายละเอียดการรับสมัครฯ เพิ่มเติมที่นี่