ผลงานวิจัย

 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ
 รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ
 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์
 รศ.นพ. เทอดไทย ทองอุ่น
 รศ.พญ. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์
 รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
 ผศ.พญ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์
 ผศ.พญ. ปณคพร วรรณานนท์
 ผศ. ดร. อภิวันท์ มนิมนากร
 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ
 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ
 ผศ. อรทัย ตันกำเนิดไทย 
 ผศ.พญ.ดร. วิยะดา ปัญจรัก  
 ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี
 ดร. วีระพล แสงอาทิตย์
 ดร.พัชรวิภา มณีไสย