ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้ง 11 คน จากสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ได้รับรางวัล “เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาวิชาสีรรวิทยาทางการแพทย์ นายสมโภชน์ ชุมจิตร นางสาวโสภิดา  ภู่ทอง นายคณปพน วุฒิอัมพร ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์ นางสาวสุพรรณิการ์  ขาววิเศษ นางสาววรินทร์ โอนอ่อน นางสาวสินธุพร  มหารัญ นางสาววราภรณ์ มหาทรัพย์ นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.สุภาพร

 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสมอง  การปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ  มะเร็งโรคผิวหนังกับความเครียดอะไรร้ายแรงกว่า  หม่อนมีดีกว่าที่คุณคิด  อยากรู้ไหมทำอย่างไรเพื่อให้ความจำดีขึ้น

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: พญ.อรพิน

 เรื่องเจ็บปวดของท้อง….ที่ไม่ท้อง  โรควูบ….ใครว่าไม่สำคัญ  การเดินป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ…..จริงหรือ  มาเสริมสร้างสุขภาพเพื่อชะลอชรากันเถอะ