ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″

ด้วยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญวิทยากร จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ท่าน คือ  Prof. Choon Hee Chung และ Prof. Eun Young Lee ซึ่งมาภายใต้โครงการ Visiting Professor ประจำปี 2561 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้  Prof. Choon Hee Chung  บรรยายในหัวข้อ “Inflammation and Oxidative stress in Diabetic Kidney Disease”  Prof. Eun Young Lee   บรรยายในหัวข้อ “The role of MYH9 in diabetic kidney disease”   โดยจะมีการบรรยาย  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว

ข้อมูลเชื่อมโยง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า ดร.สุภาพร กุลธินี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของภาควิชาสรีรวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุภาพร กุลธินี ที่ได้รับรางวัล Perkins Award จาก American Physiological Society (APS) และขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติที่ส่งเสริมลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ และนำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชามา ณ ที่นี้  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน” ประจำปี 2560

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้ง 11 คน จากสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ได้รับรางวัล “เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560” ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาวิชาสีรรวิทยาทางการแพทย์ นายสมโภชน์ ชุมจิตร นางสาวโสภิดา  ภู่ทอง นายคณปพน วุฒิอัมพร ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวกุลดาวรรณ จันอ่อน สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ นางสาวจุไรรัตน์  โขงรัมย์ นางสาวสุพรรณิการ์  ขาววิเศษ นางสาววรินทร์ โอนอ่อน นางสาวสินธุพร  มหารัญ นางสาววราภรณ์ มหาทรัพย์ นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.สุภาพร

 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสมอง  การปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ  มะเร็งโรคผิวหนังกับความเครียดอะไรร้ายแรงกว่า  หม่อนมีดีกว่าที่คุณคิด  อยากรู้ไหมทำอย่างไรเพื่อให้ความจำดีขึ้น