ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.ยุพา

 เหตุใดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง  แนวทางการประเมินสุขภาพเมื่อสูงวัย  ไฟโตเอสโตรเจนอาหารสำหรับวัยทอง  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพของเรา  มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านอีสาน

ข่าวสาร

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation

ขอแสดงความยืนดีกับนางสาวโสภิดา ภู่ทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานเรื่อง: ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C1236T และ C3435T) ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวสาร

MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000,000 บาท  จาก คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณยุพิน  ธีระโกเมน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในงานประชุม หารือแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ ฯ  ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ถนน บางนา-ตราด  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร การสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร  […]

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 มกราคม 2561 สมัครทางออนไลน์  http://gs.kku.ac.th   รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข่าวสาร

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming”

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming” โดย Assoc. Prof. Dr. Silvia Arribas จาก Department of Physiology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์ ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ และ อ.ดร.วิภาวี ทูคำมี อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา รวมถึงคณะผู้วิจัยทุกท่านในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562