ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: นพ.สุพัชญ์

 เพศศึกษา  โรคติดต่อทางเพศ  การตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.นฤมล

 การออกกำลังกายแบบตะวันออกดีอย่างไร  เศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถภาพร่างกาย  อาหารกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน  อาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ออกกำลังกายแบบไทยช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจได้อย่างไร

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.ยุพา

 เหตุใดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง  แนวทางการประเมินสุขภาพเมื่อสูงวัย  ไฟโตเอสโตรเจนอาหารสำหรับวัยทอง  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพของเรา  มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านอีสาน

ข่าวสาร

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation

ขอแสดงความยืนดีกับนางสาวโสภิดา ภู่ทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานเรื่อง: ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C1236T และ C3435T) ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา