ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: นพ.สุพัชญ์

 เพศศึกษา  โรคติดต่อทางเพศ  การตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.นฤมล

 การออกกำลังกายแบบตะวันออกดีอย่างไร  เศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถภาพร่างกาย  อาหารกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน  อาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ออกกำลังกายแบบไทยช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจได้อย่างไร

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.ยุพา

 เหตุใดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลอง  แนวทางการประเมินสุขภาพเมื่อสูงวัย  ไฟโตเอสโตรเจนอาหารสำหรับวัยทอง  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย  ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพของเรา  มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านอีสาน

ข่าวสาร

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation

ขอแสดงความยืนดีกับนางสาวโสภิดา ภู่ทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานเรื่อง: ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C1236T และ C3435T) ต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวสาร

MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000,000 บาท  จาก คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณยุพิน  ธีระโกเมน  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในงานประชุม หารือแนวทางการดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ ฯ  ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ถนน บางนา-ตราด  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร การสนับสนุนโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง รศ.จินตนาภรณ์  วัฒนธร  […]