การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ www.gs.kku.ac.th โดยรับนักศึกษาพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการบริหารของแต่ละหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจมีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมขึ้นกับแต่ละหลักสูตร

 

ระยะเวลาการในการสมัคร

ระยะเวลาในการสมัครเป็นไปตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีการรับสมัคร 4 รอบ ดังนี้

ภาคต้น รอบที่ 1:                 ประมาณเดือน มกราคม – มีนาคม

ภาคต้น รอบโควตา มข.:        ประมาณเดือน มกราคม – มีนาคม

ภาคต้น รอบที่ 2:                 ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

ภาคปลาย:                         ประมาณเดือน สิงหาคม – กันยายน

สามารถดูรายละเอียดระยะเวลาการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.gs.kku.ac.th